جزییات مناقصه و مزایده

تامین خودرو آتش نشانی به شماره 1400/039 غ ع

مناقصه

1400/039

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۸ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین خودرو آتش نشانی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/11/18 لغایت 1400/12/02 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       شرح خدمات خرید خودرو آتش نشانی ROSENBAUER ( پیوست شماره 1 ) (مهر و تایید شده در پاکت ب)

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617