جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تامین 72 تن PVA%72.5 به شماره: 1400/038 غ ع

مناقصه

1400/038

پتروشیمی غدیر /

0 تومان

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

این شرکت در نظر دارد تامین 72 تن PVA%72.5 خود را که بصورت عمومی برگزار گردید تجدید نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/11/20 لغایت 1400/12/02 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       پیش نویس قرارداد + INSPECTION TEST PLAN ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم الزامات خرید TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       پیوست شماره1 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند. شایان ذکر است بازگشایی پاکت ها در اولین جلسه کمیسیون، پس از اتمام مهلت مناقصه  انجام خواهد شد.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تجدید مناقصه تامین 72 تن PVA%72.5 به شماره: 1400/038 غ ع

مناقصه

1400/038

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

0 تومان

این شرکت در نظر دارد تامین 72 تن PVA%72.5 خود را که بصورت عمومی برگزار گردید تجدید نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/11/20 لغایت 1400/12/02 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       پیش نویس قرارداد + INSPECTION TEST PLAN ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم الزامات خرید TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       پیوست شماره1 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند. شایان ذکر است بازگشایی پاکت ها در اولین جلسه کمیسیون، پس از اتمام مهلت مناقصه  انجام خواهد شد.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.