جزییات مناقصه و مزایده

ابطال مناقصه شماره 1400/018غ ع و برگزاری فراخوان تامین بیرینگ ها به شماره: 1400/018 غ ف ع

فراخوان

1400/018 غ ف ع

پتروشیمی غدیر /

0 تومان

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

بدینوسیله به اطلاع می رساند مناقصه شمار 1400/018 غ ع ابطال و فراخوان به شماره: 1400/018 غ ف ع به شرح زیر برگزار می گردد:

پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین بیرینگ های مجتمع از برندSKF  بین شرکت های واجد شرایط مناقصه برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند دعوت بعمل می آید، جهت ارسال پیشنهادات فنی بر اساس شرایط مندرج در شرح کار پیوست و همچنین فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده، از تاریخ 1400/11/25 الی 1400/12/08 به آدرس ذیل  اقدام نمایند.

-          TC-FO-1009-02 فرم مشخصات مناقصه گر

-          TC-FO-1011-01 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده

-          پیوست شماره 1 - لیست بیرینگ ها ( تکمیل – مهر و تایید )

-          شرح کار مناقصه تامین بیرینگ های مجتمع

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

کارشناس پرونده: 02141791000 داخلی 106

دبیرخانه کمیسیون معاملات: 06152124260

ابطال مناقصه شماره 1400/018غ ع و برگزاری فراخوان تامین بیرینگ ها به شماره: 1400/018 غ ف ع

فراخوان

1400/018 غ ف ع

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند مناقصه شمار 1400/018 غ ع ابطال و فراخوان به شماره: 1400/018 غ ف ع به شرح زیر برگزار می گردد:

پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین بیرینگ های مجتمع از برندSKF  بین شرکت های واجد شرایط مناقصه برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند دعوت بعمل می آید، جهت ارسال پیشنهادات فنی بر اساس شرایط مندرج در شرح کار پیوست و همچنین فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده، از تاریخ 1400/11/25 الی 1400/12/08 به آدرس ذیل  اقدام نمایند.

-          TC-FO-1009-02 فرم مشخصات مناقصه گر

-          TC-FO-1011-01 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده

-          پیوست شماره 1 - لیست بیرینگ ها ( تکمیل – مهر و تایید )

-          شرح کار مناقصه تامین بیرینگ های مجتمع

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

کارشناس پرونده: 02141791000 داخلی 106

دبیرخانه کمیسیون معاملات: 06152124260

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.