جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان تامین بیرینگ هابه شماره 1400/018 غ ف ع

فراخوان

1400/018

پتروشیمی غدیر /

0 تومان

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

بدینوسیله به اطلاع می رساند فراخوان به شماره: 1400/018 غ ف ع در خصوص تامین بیرینگ های مجتمع به شرح زیر تجدید گردد:

پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین بیرینگ های مجتمع از برندSKF  بین شرکت های واجد شرایط مناقصه برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند دعوت بعمل می آید، جهت ارسال پیشنهادات فنی بر اساس شرایط مندرج در شرح کار پیوست و همچنین فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده، از تاریخ 1400/12/14 الی 1400/12/22 به آدرس ذیل  اقدام نمایند.

-          TC-FO-1009-02 فرم مشخصات مناقصه گر

-          TC-FO-1011-01 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده

-          پیوست شماره 1 - لیست بیرینگ ها ( تکمیل – مهر و تایید )

-          شرح کار مناقصه تامین بیرینگ های مجتمع

 

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

کارشناس پرونده: 02141791000 داخلی 106

دبیرخانه کمیسیون معاملات: 06152124260

فراخوان تامین بیرینگ هابه شماره 1400/018 غ ف ع

فراخوان

1400/018

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

اطلاعات تکمیلی


روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

0 تومان

بدینوسیله به اطلاع می رساند فراخوان به شماره: 1400/018 غ ف ع در خصوص تامین بیرینگ های مجتمع به شرح زیر تجدید گردد:

پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین بیرینگ های مجتمع از برندSKF  بین شرکت های واجد شرایط مناقصه برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند دعوت بعمل می آید، جهت ارسال پیشنهادات فنی بر اساس شرایط مندرج در شرح کار پیوست و همچنین فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده، از تاریخ 1400/12/14 الی 1400/12/22 به آدرس ذیل  اقدام نمایند.

-          TC-FO-1009-02 فرم مشخصات مناقصه گر

-          TC-FO-1011-01 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده

-          پیوست شماره 1 - لیست بیرینگ ها ( تکمیل – مهر و تایید )

-          شرح کار مناقصه تامین بیرینگ های مجتمع

 

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

کارشناس پرونده: 02141791000 داخلی 106

دبیرخانه کمیسیون معاملات: 06152124260

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.