جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه تامین ولوهای مکانیکی (Globe Valve & Parallel Slide Blowdown Valve) به شماره 1400/052 ع غ

مناقصه

1400/052

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین ولوهای مکانیکی (Globe Valve & Parallel Slide Blowdown Valve) خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/01/24 لغایت 1401/02/10 نسبت به تکمیل و ارائه پیشنهادات مطابق با موارد مورد درخواست اقدام نمایند.  لارم بذکر است در این مرحله پیشنهادات فنی مورد بررسی و در صورت تایید در مرحله دوم دعوت خواهد شد نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه شرکت در مناقصه اقدام فرمایید.

1)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 1 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

2)       TC-FO-1013/02 فرم الزامات تامین کالا ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       TC-FO-1011/01 فرم معیارهای ارزیابی پیمانکاران تامین کننده ( مستندات مورد درخواست بر اساس این فرم در پاکت ب )

4)       شرح کار ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

5)       مستندات ضمیمه شامل درخواست ها ، نقشه ها و ... ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617تمدید مناقصه تامین ولوهای مکانیکی (Globe Valve & Parallel Slide Blowdown Valve) به شماره 1400/052 ع غ

مناقصه

1400/052

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

این شرکت در نظر دارد تامین ولوهای مکانیکی (Globe Valve & Parallel Slide Blowdown Valve) خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/01/24 لغایت 1401/02/10 نسبت به تکمیل و ارائه پیشنهادات مطابق با موارد مورد درخواست اقدام نمایند.  لارم بذکر است در این مرحله پیشنهادات فنی مورد بررسی و در صورت تایید در مرحله دوم دعوت خواهد شد نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه شرکت در مناقصه اقدام فرمایید.

1)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 1 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

2)       TC-FO-1013/02 فرم الزامات تامین کالا ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       TC-FO-1011/01 فرم معیارهای ارزیابی پیمانکاران تامین کننده ( مستندات مورد درخواست بر اساس این فرم در پاکت ب )

4)       شرح کار ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

5)       مستندات ضمیمه شامل درخواست ها ، نقشه ها و ... ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.