جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین جامبو بگ به شماره: 1401/002 غ ع

مناقصه

1401/002

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

این شرکت در نظر دارد تامین جامبو بگ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/02/07 لغایت 1401/02/25 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم TC-FO-1013-02 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)      پیوست شماره 1( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

مناقصه تامین جامبو بگ به شماره: 1401/002 غ ع

مناقصه

1401/002

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

این شرکت در نظر دارد تامین جامبو بگ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/02/07 لغایت 1401/02/25 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم TC-FO-1013-02 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)      پیوست شماره 1( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.