جزییات مناقصه و مزایده

تمدیدمناقصه تامین پمپ GA18005 به همرا قطعات یدکی به شماره: 1401001 غ ع

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین پمپ GA18005 به همرا قطعات یدکی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/01/24 لغایت 1400/02/11 نسبت به ارائه پیشنهادات خودرا در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

1)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 1 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

2)       پیوست شماره 2 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       TC-FO-1013/02 فرم الزامات تامین کالا ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)       TC-FO-1011/01 فرم معیارهای ارزیابی پیمانکاران تامین کننده ( مستندات مورد درخواست بر اساس این فرم در پاکت ب )

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617
تمدیدمناقصه تامین پمپ GA18005 به همرا قطعات یدکی به شماره: 1401001 غ ع

مناقصه

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


06152124617

0 تومان

این شرکت در نظر دارد تامین پمپ GA18005 به همرا قطعات یدکی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/01/24 لغایت 1400/02/11 نسبت به ارائه پیشنهادات خودرا در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

1)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 1 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

2)       پیوست شماره 2 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       TC-FO-1013/02 فرم الزامات تامین کالا ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)       TC-FO-1011/01 فرم معیارهای ارزیابی پیمانکاران تامین کننده ( مستندات مورد درخواست بر اساس این فرم در پاکت ب )

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.