جزییات مناقصه و مزایده

ساخت مبدل EA305

مناقصه

1401/006

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین ساخت مبدل 305 EA خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/03/10 لغایت 1401/03/29 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:
1)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
2)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )
3)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )
4)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )
5)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )
6)    تکمیل فرم الزامات خرید TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )
7)    نقشه ها و مدارک ( مهر و تایید شده در پاکت ب )
8)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند. شایان ذکر است بازگشایی پاکت ها در اولین جلسه کمیسیون، پس از اتمام مهلت مناقصه  انجام خواهد شد.
 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617