جزییات مناقصه و مزایده

تامین 73,000 کیسه جامبو بگ

مناقصه

1401-014

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران

۲۹ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین جامبو بگ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/03/29 لغایت 1401/04/13 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:
⦁    دستورالعمل شرکت در مناقصه
⦁    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )
⦁    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )
⦁    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )
⦁    پیوست شماره 1( مهر و تایید شده در پاکت ب )
⦁    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.
 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617