جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه ساخت مبدل EA305 به شماره: 1401/006 غ ع

مناقصه

1401/006

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۷ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین ساخت مبدل 305 EA خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 07/04/1401 لغایت 20/04/1401 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم الزامات خرید TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       نقشه ها و مدارک ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند. شایان ذکر است بازگشایی پاکت ها در اولین جلسه کمیسیون، پس از اتمام مهلت مناقصه  انجام خواهد شد.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617