جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تامین دستگاه k-valueبه همراه قطعات یدکی، به شماره: 1401/007 غ ع

مناقصه

1401/007

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۷ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

این شرکت در نظر دارد تامین دستگاه  k-valueبه همراه قطعات یدکی ( واحد آزمایشگاه) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/04/07 لغایت: 1401/04/20 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با مستندات موجود، اقدام و مدارک لازم را در سه پاکت الف ب ج ( مهر و تایید شده ) به آدرس زیر ارسال نمایند.

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       تکمیل فرم TC-FO-1013-02 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیوست ( فرم پیشنهاد قیمت) ( در پاکت ج )

7)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617