جزییات مناقصه و مزایده

تامین رزین های آنیونی و کاتیونی

مناقصه

1401/17

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران

۲۱ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین رزین های آنیونی و کاتیونی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/04/20لغایت 1401/05/09 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 2103963126 (شماره شبا IR 080120000000002103963126) بنام شرکت پتروشیمی غدیر نزد بانک ملت شعبه کیانپارس اهواز جهت تهیه اسناد ( فیش واریزی در پاکت الف )

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

6)       فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 ( در پاکت ب )

7)       دیتا شیت ( در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617