جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تامین 50.000 عدد پالت پلاستیکی

مناقصه

1401/13

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد جهت تامین 50.000 عدد پالت پلاستیکی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام و به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/04/21 لغایت 1401/05/10 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       پیوست شماره 1( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617