جزییات مناقصه و مزایده

مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویج

مزایده

1401/20

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویج خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/04/28 لغایت 1401/05/10 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

1)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در مستندات شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

2)      واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 2103963126 (شماره شبا IR 080120000000002103963126) بنام شرکت پتروشیمی غدیر نزد بانک ملت شعبه کیانپارس اهواز جهت تهیه اسناد (فیش واریزی در پاکت الف)

3)     تکمیل و مهر و تایید مستندات مزایده (در پاکت ب)

4)     تکمیل فرم مشخصات مزایده گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

·         بمنظورآشنایی با موقعیت محل و بازدید، از تاریخ نشر آگهی از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 (به غیر از روزهای تعطیل) با هماهنگی واحد انبار میسر می باشد.

·         در دو پاکت (الف ج) به آدرس زیر ارسال گردد.

·         هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

·          

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617