جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه ایجاد – نگهداری فضای سبز مجتمع پتروشیمی غدیر

مناقصه

1401/004

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد، ایجاد نگهداری فضای سبز مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/05/19 لغایت 1401/06/06 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5)       پیش نویس قرارداد + فرم گزارش حقوق و دستمزد در سال 1401 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

اقدام و مدارک لازم را در سه پاکت الف ب ج ( مهر و تایید شده ) به آدرس زیر ارسال نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617