جزییات مناقصه و مزایده

عملیات ساخت مکانیکال سیل های واحدهایUT,VCM,PVC به شماره مناقصه 1401/021 غ ع

مناقصه

1401/021

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۸ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

 این شرکت در نظر دارد عملیات ساخت مکانیکال سیل های واحدهایUT,VCM,PVC  مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 08/06/1401 لغایت 28/06/1401 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 2103963126 (شماره شبا IR 080120000000002103963126) بنام شرکت پتروشیمی غدیر نزد بانک ملت شعبه کیانپارس اهواز جهت تهیه اسناد ( فیش واریزی در پاکت الف )

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

6)       فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 ( در پاکت ب )

7)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617