جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات به شماره 1401/019 غ ع

مناقصه

1401/019

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۰ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

تجدید شده

این شرکت در نظر دارد سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات خود را از طریق مناقصه عمومی و دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمندی که دارای مجوز افتا و سابقه کار مشابه در صنعت پتروشیمی در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/07/20 لغایت 1401/08/10 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

3)       واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 2103963126 (شماره شبا IR 080120000000002103963126) بنام شرکت پتروشیمی غدیر نزد بانک ملت شعبه کیانپارس اهواز جهت تهیه اسناد (فیش واریزی در پاکت الف)

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)

6)       پیش نویس قرارداد (در پاکت ب)

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در پاکت (ب) به آدرس زیر اقدام نمایند. متعاقباً از شرکت های مورد تایید جهت مرحله دوم مناقصه (ضمانتنامه شرکت(الف) در مناقصه و پیشنهاد مالی(ج)) دعوت خواهد شد.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617