جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی EA-601C,D به شماره مناقصه: 1401/029غ ع

مناقصه

1401/029

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه اطلاعات

۵ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی EA-601C,D خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/08/05 لغایت 1401/08/24 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

6)       نقشه 4 برگ (مهر و تایید در پاکت ب)

7)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617