جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ساخت مبدل EA318 به شماره مناقصه: 1401/031غ ع

مناقصه

1401/031

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه اطلاعات

۱۶ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد ساخت یکدستگاه مبدل EA318 خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/08/16 لغایت 1401/09/05 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1) دستورالعمل شرکت در مناقصه

2) ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

3) پیش نویس قرارداد (مهر و تایید شده در پاکت ب)

4) تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

5) فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1012-01 (در پاکت ب)

6) نقشه سه برگه ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

7) پیوست شماره1 ، شرح کار (مهر و تایید شده در پاکت ب) (پیشنهاد فنی بر اساس شرح کار  و فرم الزامات)

8) فرم الزامات TC-FO-1013-02 (مهر و تایید شده در پاکت ب)

9) تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان-بندرماهشهر-منطقه ویژه اقتصادی-سایت 3- پتروشیمی غدیر-دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617