جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی Jambo Bag اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره مناقصه 1401/035 غ ع

مناقصه

1401/035

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

موضوع مناقصه: طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG  اتوماتیک واحد بسته بندی، به شماره: 035/1401غ ع

 

این شرکت در نظر دارد طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG  اتوماتیک واحد بسته بندی خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 24/08/1401 لغایت 13/09/1401 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

  

 

1)  دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)  ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)  پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

4)  شرح کار ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

5)  تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

6)  فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

7)  فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 (در پاکت ب)

8)  تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617