جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM - به شماره 1401/028غ ع

مناقصه

1401/028

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۸ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

(پیرو برگزاری مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM به شماره مناقصه 1401/028غ ع ضمن تجدید مناقصه به مدت دوهفته ازتاریخ 1401/08/28 تا 1401/09/12به اطلاع می رساند در راستای حمایت حداکثری از توان تولیدات داخلی، شرح کار مربوط به مناقصه اصلاح شده وبند 49 ماده 11 پیش نویس قرارداد پیوست اسناد مناقصه حذف وبرندهای موردتائید وندورلیست صنایع پتروشیمی برای کلیه ی تجهیزات برق ملاک خواهدبود لذا اصلاحیه شرح کار در یک صفحه پیوست اسناد مناقصه بارگزاری وجزو لاینفک اسناد مناقصه می باشد) .

 

 این شرکت در نظر دارد بازسازی روشنایی واحد VCM خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/08/03 لغایت 1401/08/22 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

6)       MTO دو برگه ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

7)       نقشه 11 برگ (مهر و تایید در پاکت ب)

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در سه پاکت الف  ب  ج به آدرس زیر اقدام نمایند.

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617