جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی به شماره مناقصه: 032 /1401غ ع

مناقصه

032/1401

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی
                                             مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی به شماره مناقصه: 032/1401غ ع
   
این شرکت در نظر دارد ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی ( مبدل EA308 ) خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 13/09/13 لغایت 1401/09/30 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات مطابق با  توضیحات ذیل، اقدام نمایند.


1)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
2)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
3)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)
4)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
5)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1012-01 (در پاکت ب)
6)    نقشه 4 برگ (مهر و تایید در پاکت ب)
7)    تکمیل فرم های ( دو فرم) پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

•    هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

لطفاً پیشنهادات در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال گردد:


خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست
 تلفن تماس: 06152124617
                                                        
                                                                                                                                                                            روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی غدیر