جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه، تهیه و نصب Piping مربوط بهSection 800 با متریال PVDF به شماره: 1401/034غ ع

مناقصه

1401/034

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۶ دی ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۷ آذر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تهیه و نصب Piping  مربوط بهSection 800 با متریال PVDF خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 17/1401/09 لغایت 06/10/1401 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

3)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)

4)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

5)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)

6)       پیوست شماره 1 - شرح کار (مهر و تایید در پاکت ب)

7)       تعداد 8 فایل بصورت RAR (مهر و تایید در پاکت ب)

8)       پیوست شماره 2 - روش اجرایی قوانین و الزامات پیمانکاران پیمانکاران (مهر و تایید در پاکت ب)

9)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617