جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مرحله دوم مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM به شماره: 1401/028 غ ع

مناقصه

1401/028

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

تجدید مرحله دوم مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM به شماره:  1401/028غ ع

 

((پیرو آگهی مناقصه شماره 1401/028  غ ع مورخ 1401/08/03 و 1401/08/28 منتشره در روزنامه اطلاعات در خصوص بازسازی روشنایی واحد VCM شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه مرحله دوم موضوع فوق الذکر اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ 1401/09/17 لغایت 1401/09/27 با مراجعه به سایت WWW.GPC.IR جهت دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.))

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617