جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین آنالایزرهای اکسیژن به شماره 1401/036غ ع

مناقصه

1401/036

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۸ دی ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۸ دی ۱۴۰۱ ۱۷:۳۰

روزنامه اطلاعات

۲۹ آذر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

 موضوع : مناقصه تامین آنالایزرهای اکسیژن به شماره: 1401/036 غ ع


این شرکت در نظر دارد تأمین آنالایزرهای اکسیژن خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت

می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/09/29 لغایت 1401/10/18 نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


1)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
2)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
3)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)
4)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (فرم احراز هویت در پاکت ب)
5)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
6)    فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02
7)    پیوست شماره 1 - شرح کار (مهر و تایید در پاکت ب)
8)    دیتا شیت-5 برگ (مهر و تایید در پاکت ب)
9)    LAYOUT PANEL & SAMPLING (مهر و تایید در پاکت ب)
10)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)


•    هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند:


خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617