جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازیJAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره: 1401/035غ ع

مناقصه

1401/035

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

تجدید طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره: 1401/035غ ع

0 ریال

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

پیرو آگهی مناقصه شماره 1401/035/ غ ع مورخ 1401/08/24 منتشره در روزنامه اطلاعات در خصوص طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG  اتوماتیک واحد بسته بندی، شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد نسبت به تجدید مرحله اول مناقصه موضوع فوق الذکر اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ 1401/10/05 لغایت 1401/11/02 با مراجعه به سایت www.gpc.ir جهت دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.

خوزستان - ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 3 - پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617
                                                        
روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی غدیر