جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتیEA308 به شماره مناقصه: 1401/032غ ع

مناقصه

1401/032

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                         تجدید مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتیEA308 به شماره مناقصه: 1401/032 غ ع

 پیرو آگهی مناقصه شماره 032/1401/ غ ع مورخ 1400/09/14 منتشره در روزنامه اطلاعات در خصوص ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی EA308 ، شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه موضوع فوق الذکر اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/11/02 با مراجعه به سایت www.gpc.ir جهت دریافت اسناد جدید مناقصه یاد شده و ارسال مستندات و پیشنهادات اقدام نمایند.

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت 3- پتروشیمی غدیر- دبیرخانه محرمانه حراست
 تلفن تماس: 06152124617


                                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر