جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین خودرو آتش نشانی، به شماره مناقصه: 1401/042غ ع

مناقصه

1401/042

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۴ بهمن ۱۴۰۱ ۰۷:۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                                    مناقصه تأمین خودرو آتش نشانی، به شماره۱۴۰۱/۰۴۲غ ع

 

این شرکت در نظر دارد تأمین خودرو آتش نشانی خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/ ۳۰ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

 

۱) دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲) ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳) پیش نویس قرارداد+ پیوست شماره ۱ (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴) تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵) فرم معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶) تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

شرکت کنندگان محترم، لطفا پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

 

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

                                                                                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی غدیر