جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تهیه و نصب Piping مربوط به Section 800 با متریال به شماره 1401/034 غ ع

مناقصه

1401/034

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                        تجدید مناقصه تهیه و نصب Piping مربوط به Section 800 با متریال به شماره ۱۴۰۱/۰۳۴غ ع

 

 

این شرکت در نظر دارد تهیه و نصب Piping  مربوط بهSection 800  با متریال PVDF خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/ ۳۰ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

 

۱)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

۲)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

۳)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تأیید شده در پاکت ب)

۴)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

۵)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار ساخت و EPC TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)

۶)       پیوست شماره ۱ - شرح کار (مهر و تأیید در پاکت ب)

۷)       تعداد 8 فایل بصورت RAR (مهر و تأیید در پاکت ب)

۸)       پیوست شماره ۲ - روش اجرایی قوانین و الزامات پیمانکاران پیمانکاران (مهر و تأیید در پاکت ب)

۹)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

 

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

  

                                                                                                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر