جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تامین آنالایزرهای اکسیژن به شماره مناقصه 1401/036 غ ع

مناقصه

1401/036

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

 تجدید مناقصه تامین آنالایزرهای اکسیژن به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۳۶غ ع


این شرکت در نظر دارد تأمین آنالایزرهای اکسیژن خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت

می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (فرم احراز هویت در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶)    فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02
۷)    پیوست شماره
۱ - شرح کار (مهر و تأیید در پاکت ب)
۸)    دیتا شیت-5 برگ (مهر و تأیید در پاکت ب)
۹)    LAYOUT PANEL & SAMPLING (مهر و تأیید در پاکت ب)
۱۰)    دستورالعمل شرکت در مناقصه  تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر