جزییات مناقصه و مزایده

تأمین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کف شوی محوطه سرنشین دار، به شماره: 1401/044غ ع

فراخوان

1401/044

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

 مناقصه تأمین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کف شوی محوطه سرنشین دار، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۴غ ع

این شرکت در نظر دارد تامین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کفشوی محوطه سرنشین دار خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲۱ نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    فرم الزامات خرید کالا TC-FO-1013-02 (۲ برگ - مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تأمین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)


  شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷