جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عملیات تخریب مستحدثات محل احداث پروژه کلر آلکالی به شماره: 1401/046غ ع

مناقصه

1401/046

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی


               مناقصه عملیات تخریب مستحدثات محل احداث پروژه کلر آلکالی به شماره
۱۴۰۱/۰۴۶غ ع


این شرکت در نظر دارد عملیات تخریب مستحدثات محل احداث پروژه کلر آلکالی خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (فرم احراز هویت-در پاکت ب)
۴)    پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۵)    نقشه (۱ برگ مهر و تایید شده در پاکت ب)
۶)    شرح کار – پیوست شماره ۲ (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۷)    فرم ارزیابی کیفی پیمانکاران  TC-FO-1012-01 (مهر و
تأیید شده در پاکت ب)
۸)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 و پیوست شماره ۲ (در پاکت ج)

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس:
۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

                                                         روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر