جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین 4 دستگاه الکتروموتور، به شماره مناقصه 1401/047 غ ع

مناقصه

1401/047

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                            مناقصه تأمین 4 دستگاه الکتروموتور، به شماره مناقصه :1401/047 غ ع


این شرکت در نظر دارد تأمین
۴ دستگاه الکتروموتور خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 (
۳ برگ - مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    نقشه و مشخصات فنی الکتروپمپ ها ( مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۵)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۶)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران تأمین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس:
۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر