جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید فیلم استرچ هودینگ، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۸غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۴۸

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی


                                 مناقصه خرید فیلم استرچ هودینگ، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۸غ ع

این شرکت در نظر دارد خرید فیلم استرچ هودینگ خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱
۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)


شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر