جزییات مناقصه و مزایده

تجدید(مرحله دوم) مناقصه تأمین آنالایزرهای اکسیژن به شماره ۱۴۰۱/۰۳۶غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۳۶

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰۵:۰۰

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی


                                   تجدید(مرحله دوم) مناقصه تأمین آنالایزرهای اکسیژن به شماره
۱۴۰۱/۰۳۶غ ع

این شرکت در نظر دارد تأمین آنالایزرهای اکسیژن خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود
جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۲۲۷ نسبت به دریافت و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.
۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (فرم احراز هویت در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶)    فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02
۷)    پیوست شماره ۱ - شرح کار (مهر و تأیید در پاکت ب)
۸)    دیتا شیت-۵ برگ (مهر و تأیید در پاکت ب)
۹)    LAYOUT PANEL & SAMPLING (مهر و تأیید در پاکت ب)
۱۰)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

 

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر