جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۳۷غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۳۷

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                     تجدید مناقصه طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۳۷غ ع

این شرکت در نظر دارد طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۲۲۷ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

 

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران TC-FO-1016-01 (در پاکت ب)
۶)    پیوست شماره ۱ ، شرح کار (مهر و تأیید در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر