جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین Air Filter های مربوط به کمپرسورهای اینگرسولرند- به شماره مناقصه : ۱۴۰۱/۰۴۹ غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۴۹

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

              مناقصه تأمین Air Filter های مربوط به کمپرسورهای اینگرسولرند- به شماره مناقصه :  ۱۴۰۱/۰۴۹ غ ع

این شرکت در نظر دارد تأمین Air Filter های مربوط به کمپرسورهای اینگرسولرند خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۷ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره
۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس:

۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر