جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره: 050/1401غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۵۰

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۵۰غ ع
 
این شرکت در نظر دارد طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی پکیج چیلر فرآیندی REF-4R NEW در واحد PVC، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۵۰ غ ع خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۰  نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.
  
۱) دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲) ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳) پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴) پیوست شماره۱ (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۵) SITE CONDITION (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۶) تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۷) فرم معیارهای ارزیابی کیفی TC-FO-1012-01 (در پاکت ب)
۸) تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

 *هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر