جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)

مزایده

۱۴۰۱/۰۵۳

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

مزایده عمومی  ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)

 

این شرکت در نظر دارد اقلام ضایعاتی سلویج مجتمع خود را از طریق مزایده عمومی به شماره ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع، بر اساس شرایط مندرج در اسناد، به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مزایده به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۰  نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱) مستندات مزایده (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۲) ضمانتنامه شرکت در مزایده بر اساس توضیحات مندرج در مستندات (در پاکت الف)
۳) تکمیل فرم پیشنهاد قیمت (صفحه شماره ۱۲ مستندات مزایده) (در پاکت ج)
۴) تکمیل فرم مشخصات شرکت کننده TC-FO-1009-02 (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
 
شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر