جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید تعداد پنجاه هزار عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۰غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۴۰

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                تجدید مناقصه خرید تعداد پنجاه هزار عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو،  به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۰غ ع

این شرکت در نظر دارد خرید تعداد
۵٠٠٠٠ عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    پیوست شماره ۱ (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۵)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۶)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران تامین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 
شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷


                                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر

دبیر کمیسیون معاملات پتروشیمی غدیر