جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تأمین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کف شوی محوطه سرنشین دار / به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۴غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۴۴

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۸ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                    تجدید مناقصه تأمین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کف شوی محوطه سرنشین دار

                                                                          به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۴۴غ ع

 
این شرکت در نظر دارد تأمین یک دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار و یک دستگاه کفشوی محوطه سرنشین دار خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR  مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند. 


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    فرم الزامات خرید کالا TC-FO-1013-02 (۲ برگ - مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تأمین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

* شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

                                                                                                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)