جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 بهمراه قطعات یدکی

مناقصه

۲۰۰۲۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۵

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰


                                      مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 بهمراه قطعات یدکی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادیران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 

 زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷


شماره تماس واحد مناقصات: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰
                                                        
                                                                          روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 بهمراه قطعات یدکی

مناقصه

۲۰۰۲۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۵

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان


                                      مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 بهمراه قطعات یدکی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید پمپ های GA201 & 204 به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و یک مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادیران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 

 زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷


شماره تماس واحد مناقصات: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰
                                                        
                                                                          روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.