جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

مناقصه

2002096946000037

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰


                                      تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی به شماره سیستمی 2002096946000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه:
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

                                                     
شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)        


تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

مناقصه

2002096946000037

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

جاری

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان


                                      تجدید مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین قطعات خط بسته بندی به شماره سیستمی 2002096946000037 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه:
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

                                                     
شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)        


اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.