جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

مناقصه

2002096946000038

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

                                                       مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مرحله اول: ارسال اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد فنی
مرحله دوم: درصورت تایید فنی متعاقباً اعلام خواهد شد ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد مالی خود را ارسال فرمایید.

تاریخ انتشار مناقصه:
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)        


مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

مناقصه

2002096946000038

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

جاری

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

                                                       مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مرحله اول: ارسال اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد فنی
مرحله دوم: درصورت تایید فنی متعاقباً اعلام خواهد شد ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد مالی خود را ارسال فرمایید.

تاریخ انتشار مناقصه:
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)        


اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.