جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد VCM-SEC 200&400&500

مناقصه

2002096946000045

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

                        مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد VCM-SEC 200&400&500

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400&500، به شماره سیستمی 2002096946000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)      
مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد VCM-SEC 200&400&500

مناقصه

2002096946000045

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

جاری

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

                        مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد VCM-SEC 200&400&500

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400&500، به شماره سیستمی 2002096946000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)      
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.