تدارکات شرکت پتروشیمی غدیر

logistics

شماره تماس تدارکات شرکت پتروشیمی غدیر

شماره تماس:  02141791000

کارشناس خرید داخلی: 107

کارشناس خرید خارجی: 109-108-106