/ بازرگانی / بارگیری

 

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/07/14

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991517

وصال بندر

2

2

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991518

حمل و نقل پتروشیمی

4

3

تولیدی ویستا بست

991528

جهان استقلال

2

4

سفیران اسپیناس صنعت

991532

آذران کالای خوزستان

1

5

سحر پلیمر قم

991393

زاگرس بار

2

6

آدوپن پلاستیک پرشین

991401

وصال بندر

4

جامبو OFF1

1

پنجره آریا

991507

وصال بندر

5

2

تولیدی ویستا بست

991534

جهان استقلال

9

3

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991535

نوید بندر

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/27

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

دیاکو پروفیل

991244

زاگرس بار بندر

1

2

پی وی سی آذر اتصال

991248

وصال بندر

1

3

لاوین پلاست بیستون

991249

بدر خوزستان

1

4

آذران پلاستیک سهند

991252

سیف خوزستان

1

5

آلدورا چلیک درب ارومیه

991253

سیف خوزستان

1

6

کیمیا پلیمر صبا

991257

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

7

تولیدی ویستا بست

991074

جهان استقلال

1

8

تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک و ملامین یزد

991075

جهان استقلال

1

9

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991088

آذران کالای خوزستان

1

10

زرین گرانول سهند سریر

991093

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

11

پنجره آریا

991094

وصال بندر

1

12

صنعتی الکتریک خراسان

991095

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

13

شتاب شیمی

991101

مرادی

1

14

خرم پلاستیک تهران

991114

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

OFF1

1

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991254

زاگرس بار بندر

1

2

همت پلاست آذر آبادگان

991255

حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی

1

3

پیشرو پلاست بسپار

991256

زاگرس بار بندر

1

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/26

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991002

نوید بندر

1

2

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991242

زاگرس بار بندر

1

3

مجتمع بوتیا صنعت

991064

حقایق بار ماهشهر

1

4

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم

991065

زاگرس بار بندر

1

5

صنعت گرانول قم

991073

زاگرس بار بندر

1

6

تولیدی ویستا بست

991074

جهان استقلال

1

7

تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک و ملامین یزد

991075

جهان استقلال

1

8

دیبا پلیمر

991076

وصال بندر

1

9

صنایع سینا پلیمر پارس

991077

سیف خوزستان

1

10

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم

991078

زاگرس بار بندر

1

11

فرا پترو پلیمر مهام

991079

زاگرس بار بندر

1

12

گروه صنایع کابلسازی افق البرز

991080

آرمان پرواز هگمتانه

1

13

سیم و کابل لیا قزوین

991081

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

14

لیاکا

991082

سیف خوزستان

1

15

چوب خزر کاسپین

991084

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

آمار بارگیری مورخ 99/05/25

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

پنجره آریا

990997

وصال بندر

1

2

صنعتی عایق پلاست خوانسار

990999

سلیم بار

1

3

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991002

نوید بندر

1

4

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991003

نوید بندر

1

5

صنایع یزد پولیکا

991007

حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی

1

6

خرم پلاستیک تهران

991033

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

7

خسرو نیکو پلاست

991034

زاگرس بار بندر

2

8

بلکا آریا

991116

حقایق بار ماهشهر

1

9

آرتا نقش تاک

991198

سیف خوزستان

1

10

گوهر پلاستیک قم

991236

زاگرس بار بندر

1

پالت

1

تولیدی شیراز جم گستر

991180

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

بلکا آریا

991194

حقایق بار ماهشهر

2

2

بسپار پلیمر اروند

991230

سیف خوزستان

1

3

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیک قم

991231

زاگرس بار بندر

1

4

سازان پلاست به آفرید

991232

توفیق بار ماهشهر

1

5

خرم پلاستیک تهران

991233

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

6

ترموپلاست

991238

مرادی

1

 

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/22

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

ویونا بسپار

990990

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

2

نادی پلاستیک آریا

990991

جهان استقلال

1

3

پنجره آریا

990997

وصال بندر

1

4

صنعتی عایق پلاست خوانسار

990999

سلیم بار

1

5

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991002

نوید بندر

1

6

صنایع یزد پولیکا

991007

حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی

1

7

تولیدی دنیای گرانول

991009

زاگرس بار بندر

1

پالت

1

تولیدی شیراز جم گستر

991180

حقایق بار ماهشهر

1

2

بازیافت مواد آریا

991188

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

بلکا آریا

991194

حقایق بار ماهشهر

4

2

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیک قم

991226

زاگرس بار بندر

1

3

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیک قم

991227

زاگرس بار بندر

1

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/21

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

خرم پلاستیک تهران

991033

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

2

خسرو نیکو پلاست

991034

زاگرس بار بندر

1

3

سوپیتا تولیدی

991049

ایران بیدنگ

1

4

تولیدی ویستا بست

991052

جهان استقلال

1

5

کارتجارت فربد

991054

زاگرس بار بندر

1

6

بلکا آریا

991116

حقایق بار ماهشهر

1

پالت

1

تولیدی شیراز جم گستر

991180

حقایق بار ماهشهر

1

2

بازیافت مواد آریا

991188

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

تولیدی صنعتی پایدار پیمان قم

991166

حمل و نقل بندر امام خمینی

2

2

بلکا آریا

991194

حقایق بار ماهشهر

6

3

بلکا آریا

991195

حقایق بار ماهشهر

1

 

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/20

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

پنجره آریا

990908

وصال بندر

1

2

خسرو نیکو پلاست

990981

زاگرس بار بندر

1

3

گروه صنعتی اکسیر آسا آرا

990942

بنیامین فجر بندر

1

4

لوله گستر خادمی

990947

وصال بندر

1

5

گروه صنایع کابلسازی افق البرز

990967

آرمان پرواز هگمتانه

1

6

کشفی بناب و شرکا

990979

حقایق بار ماهشهر

1

7

مجتمع بوتیا صنعت

990980

حقایق بار ماهشهر

1

8

ویونا بسپار

990990

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

9

نادی پلاستیک آریا

990991

جهان استقلال

1

10

مروارید سیرجان

990996

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

11

پنجره آریا

990997

وصال بندر

1

12

صنعتی عایق پلاست خوانسار

990999

سلیم بار

1

13

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991001

نوید بندر

1

14

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991002

نوید بندر

1

15

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991003

نوید بندر

1

16

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991006

زاگرس بار بندر

1

17

صنایع یزد پولیکا

991007

حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی

1

18

تولیدی دنیای گرانول

991009

زاگرس بار بندر

1

19

کیمیا پلیمر صبا

991011

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

20

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991012

زاگرس بار بندر

1

21

خرم پلاستیک تهران

991031

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

22

خرم پلاستیک تهران

991032

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

23

خرم پلاستیک تهران

991033

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

24

خسرو نیکو پلاست

991034

زاگرس بار بندر

1

25

تولیدی درب و پنجره کیان پن

991037

سیف خوزستان

1

26

سوپیتا تولیدی

991049

ایران بیدنگ

1

27

تولیدی ویستا بست

991052

جهان استقلال

1

28

کارتجارت فربد

991054

زاگرس بار بندر

1

29

تولیدی سیم و کابل سمنان

991096

سیف خوزستان

1

30

بلکا آریا

991116

حقایق بار ماهشهر

1

پالت

1

پنجره آریا

991161

وصال بندر

1

2

تولیدی شیراز جم گستر

991180

حقایق بار ماهشهر

1

3

بازیافت مواد آریا

991188

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

تولیدی صنعتی پایدار پیمان قم

991166

حمل و نقل بندر امام خمینی

4

2

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیک قم

991186

زاگرس بار بندر

1

3

آذران پلاست شاخص تبریز

991187

نیکوبر

1

 

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/19

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

پنجره آریا

990908

وصال بندر

1

2

خسرو نیکو پلاست

990981

زاگرس بار بندر

1

3

پنجره آریا

990997

وصال بندر

1

4

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

990998

وصال بندر

1

5

صنعتی عایق پلاست خوانسار

990999

سلیم بار

1

6

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991000

نوید بندر

1

7

تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجدجی

991001

نوید بندر

1

8

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991004

زاگرس بار بندر

1

9

تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیکی قم

991005

زاگرس بار بندر

1

10

صنایع یزد پولیکا

991007

حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی

1

11

کابل سینا

991008

سیف خوزستان

1

12

تولیدی دنیای گرانول

991009

زاگرس بار بندر

1

13

طلا پروفیل ارس

991010

سیف خوزستان

1

14

کیمیا پلیمر صبا

991011

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

15

تعاونی تولید کنندگان صنایع پلاستیک و ملامین یزد

991013

جهان استقلال

1

16

صنایع سینا پلیمر پارس

991014

سیف خوزستان

1

17

سیم و کابل لیا قزوین

991015

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

18

خرم پلاستیک تهران

991031

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

19

خرم پلاستیک تهران

991032

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

20

خسرو نیکو پلاست

991034

زاگرس بار بندر

1

21

اوج پرواز کاج سبز

991035

سلیم بار

1

22

پتروپلاست خیام

991036

مرادی

1

23

تولیدی درب و پنجره کیان پن

991037

سیف خوزستان

1

24

سوپیتا تولیدی

991049

ایران بیدنگ

1

25

تولیدی ویستا بست

991052

جهان استقلال

1

26

کارتجارت فربد

991054

زاگرس بار بندر

1

27

تولیدی سیم و کابل سمنان

991096

سیف خوزستان

1

28

صنعتی الکتریک خراسان

991113

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

29

بلکا آریا

991116

حقایق بار ماهشهر

1

30

دقت پلاست ماهان

991150

مرادی

1

پالت

1

الماس فیلم آذربایجان

991156

زاگرس بار بندر

1

2

گلناب ارومیه

991157

زاگرس بار بندر

1

3

کاروان سرای نازنین

991158

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

4

پاطوس

991159

عرشیا بار بندر

1

5

گرانول مروارید کارون

991160

آذران کالای خوزستان

1

6

پنجره آریا

991161

وصال بندر

1

7

کیمیا اروند جنوب

991170

بار آباد بندر

1

8

تولیدی شیراز جم گستر

991180

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

تولیدی صنعتی پایدار پیمان قم

991166

حمل و نقل بندر امام خمینی

4

2

تعاونی ثمین پلیمر قم

991167

حقایق بار ماهشهر

1

3

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991168

حمل و نقل پتروشیمی

2

4

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991169

حمل و نقل پتروشیمی

1

5

کارتجارت فربد

991179

زاگرس بار بندر

2

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/15

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

گروه صنعتی اکسیر آسا آرا

990942

بنیامین فجر بندر

1

2

لوله گستر خادمی

990947

وصال بندر

1

3

سیم و کابل یزد

990948

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

4

گروه صنایع کابلسازی افق البرز

990967

آرمان پرواز هگمتانه

1

5

کشفی بناب و شرکا

990979

حقایق بار ماهشهر

1

6

مجتمع بوتیا صنعت

990980

حقایق بار ماهشهر

1

7

توسعه آروین الکترونیک پارس

990982

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

8

صنایع ظریف پلاست سپاهان

990988

بندر تریلر

1

9

صنایع پلاستیک تک ظرف آذربایجان

990989

وصال بندر

1

10

ویونا بسپار

990990

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

11

نادی پلاستیک آریا

990991

جهان استقلال

1

12

آق پروفیل گلستان

990993

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

13

صنعت گرانول قم

990994

زاگرس بار بندر

1

14

کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز

990995

نوید بندر

1

15

مروارید سیرجان

990996

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

پالت

1

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991071

وصال بندر

1

2

کایر صنعت پیشگام

991126

حقایق بار ماهشهر

1

3

گستر چرم کاوه

991145

آدینه بار جنوب

1

4

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991146

وصال بندر

1

5

امیر مسکرنژاد دزفولی

991148

وصال بندر

1

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/14

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

پنجره آریا

990908

وصال بندر

1

2

خسرو نیکو پلاست

990981

زاگرس بار بندر

1

پالت

1

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991071

وصال بندر

1

2

آذران پلاستیک سهند

991107

سیف خوزستان

1

3

کایر صنعت پیشگام

991126

حقایق بار ماهشهر

1

4

پی وی سی آذر اتصال

991144

وصال بندر

1

5

گستر چرم کاوه

991145

آدینه بار جنوب

1

6

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991146

وصال بندر

1

7

سفیران اسپیناس صنعت

991147

آذران کالای خوزستان

1

8

امیر مسکرنژاد دزفولی

991148

وصال بندر

1

OFF1

1

پی وی سی آذر اتصال

991149

وصال بندر

1

3

تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیک قم

991154

زاگرس بار بندر

2

4

سیمین پلاست ایرانیان

991155

بندر تریلر

1

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/13

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

پنجره آریا

990908

وصال بندر

1

2

خسرو نیکو پلاست

990981

زاگرس بار بندر

1

3

دیبا پلیمر

990983

وصال بندر

2

4

بلکا آریا

990992

حقایق بار ماهشهر

1

5

صنایع بسته بندی پویا پلاست آزادی

991053

حقایق بار ماهشهر

1

پالت

1

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991071

وصال بندر

1

2

چوب خزر کاسپین

991104

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

3

نوآوران کیهان پلاستیک پارسام

991105

حقایق بار ماهشهر

1

4

آذران پلاستیک سهند

991107

سیف خوزستان

1

5

دیبا پلیمر

991122

وصال بندر

1

6

تعاونی آذرکار

991123

وصال بندر

1

7

تولیدی رعد

991124

وصال بندر

1

8

تعاونی تولیدی و توزیعی نیل افشان طوس

991125

دریا بار وطن

1

9

کایر صنعت پیشگام

991126

حقایق بار ماهشهر

1

OFF1

1

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991133

آذران کالای خوزستان

2

2

تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان

991134

آذران کالای خوزستان

2

3

لاوین پلاست بیستون

991135

بدر خوزستان

1

 

 

آمار بارگیری مورخ 99/05/12

جامبو بگ

ردیف

نام شرکت

شماره حواله

نام باربری

تعداد ماشین

1

صنایع شیمیایی سازند پلیمر سمنان

990882

صراط بارجنوب

1

2

پنجره آریا

990908

وصال بندر

1

3

خسرو نیکو پلاست

990981

زاگرس بار بندر

1

4

بلکا آریا

990992

حقایق بار ماهشهر

1

5

صنایع بسته بندی پویا پلاست آزادی

991053

حقایق بار ماهشهر

1

6

تولیدی سیم و کابل سمنان

991087

سیف خوزستان

1

پالت

1

دنیای پروفیل پی وی سی غرب

991071

وصال بندر

1

2

چوب خزر کاسپین

991104

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

3

نوآوران کیهان پلاستیک پارسام

991105

حقایق بار ماهشهر

1

4

سیم و کابل یزد

991106

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

5

آذران پلاستیک سهند

991107

سیف خوزستان

1

6

خرم پلاستیک تهران

991108

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

7

خرم پلاستیک تهران

991109

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

8

صنعتی پایدار پیمان قم

991110

حمل و نقل بندر امام خمینی

1

OFF1

1

چوب خزر کاسپین

990357

حمل و نقل بندر امام خمینی

1