» بازرگانی » کارشناسان فروش

سرپرستان فروش


رئیس فروش و بازاریابی:  آقای رحمانی

شماره تماس: 02141791000     -  داخلی: 111

پست الکترونیکی: mrahmani@gpc.ir 

 کارشناسان فروش:

شماره تماس : 02141791000

کارشناس فروش صادراتی:   سرکار خانم بیژه      -   داخلی 115

کارشناس فروش داخلی :     سرکار خانم رجایی   -   داخلی 112  

کارشناس توسعه بازار:         سرکار خانم ساروی  -   داخلی 113