شرکت پتروشیمی غدیر

سهام شرکت پتروشیمی غدیر
این شرکت در زمینی به مساحت 15 هکتار در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در سال 1381 تأسیس شده و در دی‌ماه سال 1388 به بهره‌برداری رسیده است. نام محصول تولیدی آن وینیل کلراید مونومر (VCM) با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار تن و پلی ونیل کلراید (PVC) با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن در سال است که در ساخت انواع لوله‌ها، شیلنگ‌ها، عایق‌های الکتریکی، چارچوب درب و پنجره، کابینت و صنایع خودروسازی و … کاربرد دارد.
محصولات
مشاهده و بررسی محصولات پتروشیمی غدیر
مزایده و مناقصات
در این بخش ، آخرین اخبار مزایده و مناقصه شرکت پتروشیمی غدیر را دنبال نمایید
بارگیری
توضیحات و تاریخ بارگیری محصولات در این بخش قابل بررسی می باشد
ارتباط با مشتریان
مشتری گرامی جهت ثبت نظر و پیگیری شکایت خود بر روی تصویر کلیک کنید

پتروشیمی غدیر سرآمد و پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر به کشورهای منطقه تا افق 1404

تولید و عرضه پلی وینیل کلراید (PVC) با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارزش افزایی برای سهامداران مهم ترین مأموریت پتروشیمی غدیر به شمار می رود.

ماده

GPC برند برتر PVC در ایران

Loading

ﻣﺠﻤﻊ عمومی ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

خرداد1399

ﻣﺠﻤﻊ عمومی ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ شرﻛﺖ پتروشیمی ﻏﺪﻳﺮ  ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم

1ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل مالی منتهی ﺑﻪ 1398/12/29

2ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎلی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ منتهی ﺑﻪ 1398/12/29

3ـ بررسی و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎی مالی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳـــﻮد و زﻳﺎن، ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ مالی، ﺻـــﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ، ﺻـــﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی توضیحی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ منتهی ﺑﻪ 1398/12/29

4ـ بررسی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد

5ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ  1399و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ آن

6ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آگهی ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل 1399

7ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

8ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی ﻋﺎدی میﺑﺎﺷﺪ.